2013.12.02

Rozliczenie zaliczki wypłaconej pracownikowi w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej

Pismo Nr RP.0441/56/85/31925/2013 z dnia 24 września 2013 r.: „Wnioskiem z dnia 10 września 2013 r. (doręczonym w dniu 13 września 2013 r.) zwrócił się Pan o udzielenie wyjaśnienia w przedmiocie rozliczenia zaliczki wypłaconej pracownikowi w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w tym zastosowania kursu, jaki winien zostać uwzględniony podczas rozliczania zaliczki

czytaj
2013.12.02

Rozliczenia między powiatami oraz między gminami i powiatami z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Komunikat RIO z dnia 8 października 2013 r.: „Porozumienia zawierane między powiatami w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz

czytaj
2012.06.01

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów związane ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych oraz rachunkowości jednostek

RIO w Katowicach Pismo z dnia 21 listopada 2011 r. Znak WA-0731/57/1: „W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi sporządzania sprawozdań budżetowych oraz rachunkowości proszę o wyjaśnienie: 1.  Czy dochody budżetowe z tytułu podatków zrealizowane przy użyciu kart płatniczych podatników, które jednak fizycznie nie wpłynęły na rachunek bankowy urzędu należy ująć w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie »Dochody wykonane«

czytaj
2008.10.31
  Zaniechanie prowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
2014.12.02
  Formularz sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r.
2014.01.15
  Interpretacja pojęcia „rodzaj szkoły” funkcjonującego przy dotacjach udzielanych z budżetu gminy
2013.12.02
  Zaokrąglanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013.11.05
  Sposób ewidencji księgowej opłat komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w wyjaśnieniach regionalnej izby obrachunkowej
2013.05.02
  Informacje sprawozdawcze dla jednostek samorządu terytorialnego
2012.12.10
  Wykazywanie w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP skutków wynikających z korekt deklaracji podatkowych za lata ubiegłe
2012.03.01
  Wykonanie wydatków za 2011 rok w układzie zadaniowym
2011.06.01
  Fundusz alimentacyjny – ewidencja należności i ujęcie ich w sprawozdaniu Rb-N
2011.03.07
  Sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN sporządzane za IV kwartał 2010 r.
2010.10.04
  Zasady wykorzystania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym
2010.09.06
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przyznanie i wypłata świadczeń
2010.08.02
  Księgowanie dochodów własnych i darowizn przez warsztaty terapii zajęciowej
2010.06.07
  Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
2010.04.19
  Wydatki niewygasające w świetle zmian w 2010 roku
2010.01.11
  Sprawozdania kwartalne Rb-28S - zobowiązania z tytułu nieprzekazanych środków na zfśś
powrót

biuro rachunkowe szczecin

PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie